Policijas priekšnieka darbība kontroles ietvarā

Lai Valsts policija realizētu nepieciešamās darbības attiecībā uz sabiedrības aizsardzību, sākotnēji ir jāsaplāno visi veicamie pasākumi. Par to tieši atbild iecirkņa priekšnieks. Ja vēlaties uzzināt, kāda vēl ir iecirkņa priekšnieka atbildība, iesakām jums spiest šeit.

Policijas iecirkņa priekšnieka uzdevumos ietilpst ir darbības rezultātu analīze un pilnveidošanās iespēju meklēšana. Administratīvās darbības mērķis ir policijas uzdevumu izpilde, kas noteikti likumā “Par policiju”. Policijas iekšējā administratīvā darbā galvenais uzdevums ir nodrošināt kārtību un garantēt sabiedrībai drošību. Policijas ārējā administratīvā darbība ir tas, ko redz sabiedrība. Tā ietver sevī tiesību aktu realizāciju un pārvaldes aktu izdošanu. Šo uzdevumu izpildei ir veidota pēc policijas darba organizācijas un darbības, administratīvā un valsts pārvaldes principiem.

Analizējot policijas iecirkņa priekšnieka darbību, jānorāda, ka policijas iekšējās darbības sakārtotība ietekmē policijas ārējās darbības efektivitāti. Jo labāk sakārtota iekšējā darbība, jo efektīvāk ir iespējams realizēt ārējo administratīvo darbību. Līdz ar to kā primāro noteikumu tam, lai uzlabotu policijas administratīvo darbību, ir jāuzlabo iekšējas darbības kārtība un nosacījumi, kā arī policijas darbinieku motivāciju ar prēmēšanas un atalgojumu sistēmas sakārtošanas palīdzību.

Kontrole attiecas uz visām galvenajām vadības funkcijām (plānošanu, organizēšanu, motivēšanu) un reāli pati kļūst par īpašu funkciju. Pieņemot jebkuru lēmumu, nepieciešams panākt tā obligātu izpildi noteiktos termiņos. Kontroli jāveic kā vadošajam, tā arī padotajam personālsastāvam, un tā ir jārealizē visos lēmuma izpildes posmos, sākot no tā brīža, kad ir pieņemts lēmums līdz tā pilnīgai izpildei. Šī nosacījuma realizēšanu sekmē iedarbīgas, sistemātiskas un operatīvas kontroles sistēmas izveide, kas ir neatņemama lēmuma izpildes sastāvdaļa. Šādas kontroles sistēmas izveide ir iecirkņa priekšnieka uzdevums.

Kontrole būs reāla un efektīva, ja tā tiks veikta laikā, un no tās izrietošie secinājumi tiks praktiski izmantoti. Policijas iecirkņa priekšnieks nedrīkst pieļaut, ka tie ir tikai tukši vārdi.

Zinot kontroles mērķi un noteikumus, var secināt, ka kontroles policijas iecirkņa priekšniekam jābūt kompetentam un vienlaikus arī objektīvam. Kontroles policijas iecirkņa priekšnieka kompetence neprasa pierādījumus. Objektivitātes pamatā ir cilvēka, kurš veic kontroli, neatkarība no personas, kuru viņš kontrolē. Kontrole ir apšaubāma, ja tas, kurš veic kontroli, ir kaut kādā veidā ir atkarīgs no personas, kuru viņš kontrolē. Starp šīm personām nedrīkst pastāvēt tuvas attiecības, piemēram, radniecība, draudzība vai lietišķas intereses.

Policijas priekšniekam ir daudz atbildības un vienlaikus arī noteikumi, kuri pašam ir jāievēro. Līdz ar to ir skaidrs, ka pastāv dažādi apdraudējumi un iespēja kaut kam notikt ne tik labi kā vēlams. Arī Latvijā policijas iecirkņu un citu policijas struktūrvienību priekšniekiem ir daudz uz ko tiekties, kā arī vienlaikus daudz kas ir jau sasniegts. Policijas priekšnieks var ievērojami noteikt kādā veidā notiek iecirkņu un kadetu attīstība, lai ne tikai atbilstu likuma noteikumiem, bet vienlaikus sekotu līdzi mūsdienīgiem risinājumiem kā tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem. Nav ideālu priekšnieku nevienā jomā, taču vienmēr ir iespējams tam pēc iespējas vairāk tuvoties, jo tad arī mazāk būs pretestības un citu problēmu no neatbilstošas pārvaldes. Visu ir iespējams attīstīt un uzlabot arī pārvades manierē.

Rakstu sagatavojuši mūsu partneri.